Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/coronaaj/domains/klenczonkrzysztof.com/public_html/libraries/joomla/utilities/string.php on line 26

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/coronaaj/domains/klenczonkrzysztof.com/public_html/libraries/joomla/utilities/string.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/coronaaj/domains/klenczonkrzysztof.com/public_html/libraries/joomla/utilities/string.php on line 28

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/coronaaj/domains/klenczonkrzysztof.com/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 582

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/coronaaj/domains/klenczonkrzysztof.com/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 584
Statut

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/coronaaj/domains/klenczonkrzysztof.com/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 582

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/coronaaj/domains/klenczonkrzysztof.com/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 584

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/coronaaj/domains/klenczonkrzysztof.com/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/coronaaj/domains/klenczonkrzysztof.com/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Statut

Stowarzyszenia Muzycznego im. Krzysztofa Klenczona CHRISTOPHER


Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Zadania Stowarzyszenia
Rozdział III Środki realizacji zadań Stowarzyszenia
Rozdział IV Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Rozdział V Władze Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd
Rozdział VI Majątek Stowarzyszenia
Rozdział VII Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


Stowarzyszenie Muzyczne im. Krzysztofa Klenczona CHRISTOPHER określone dalej mianem Stowarzyszenia jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozywanym.


§ 2


Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczątki według wzorów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków.


§ 3


Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.


§ 4


Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej i poza granicami jako dobrowolne, samorządne, trwałe stowarzyszenie zgodnie z Konstytucją w ramach obowiązującego porządku prawnego określonego w ustawach.


Rozdział II
Zadania Stowarzyszenia


§ 5


Do zadań Stowarzyszenia należy:
2. popularyzowanie dorobku twórczego i artystycznego twórców muzyki popularnej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki bitowej lat sześćdziesiątych.
3. integracja środowisk twórczych,
4. upowszechnianie wiedzy o działalności twórców,
5. organizacja życia koleżeńskiego w środowisku twórców i wykonawców muzyki rozrywkowej,
6. udzielanie pomocy młodym twórcom i wykonawcom,
7. ochrona praw autorskich muzyków,
8. prowadzenie poradnictwa w zakresie prawa autorskiego,
9. kształtowanie opinii i ocen na temat muzyki popularnej,
10. inicjowanie i koordynacja wydarzeń artystycznych związanych z muzyką rozrywkową,
11. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zmierzającej do realizacji celów Stowarzyszenia,
12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
13. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami, jak również reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec tych podmiotów.


Rozdział III
Środki realizacji zadań Stowarzyszenia


§ 6


Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
1. współpracę z uczelniami, instytucjami naukowymi, organami administracji państwowej, administracji samorządowej i innymi legalnymi instytucjami przy organizacji imprez kulturalnych, oświatowych, i działalności wydawniczej,
2. prowadzenie działalności gospodarczej wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach,
3. współdziałanie z innymi tego typu organizacjami krajowymi i zagranicznymi.


§ 7


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach; dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.


Rozdział IV
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 8


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. założycieli,
2. członków zwyczajnych,
3. członków wspierających,
4. członków honorowych.


§ 9


2. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec, który popiera cele Stowarzyszenia i deklaruje wolę współpracy.
3. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna.


§ 10


Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami z chwilą podpisania Statutu i złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.


§ 11


Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej wraz z rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.


§ 12


Prawa członków zwyczajnych i założycieli są równe.


§ 13


Członkowie zwyczajni mają prawo:
4. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
6. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
7. Zgłaszać postulaty oraz wnioski wobec Stowarzyszenia,
8. Korzystać z pomocy i świadczeń organizowanych przez Stowarzyszenie


§ 14


Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Wnoszenie składek członkowskich uchwalanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
4. Propagowanie celów Stowarzyszenia.
5. Przejawianie troski o majątek Stowarzyszenia.


§ 15


Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje wnoszenie określonych świadczeń na jego rzecz.


§ 16


Przyjęcie w poczet członków wspierających może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji świadczeń.


§ 17


Członkowie wspierający mają prawo:
2. Brać udział w Walnych Zgromadzeniach członków Stowarzyszenia z głosem doradczym
3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec Stowarzyszenia.


§ 18


Do obowiązków członków wspierających należy:
1. Propagowanie i popieranie celów Stowarzyszenia.
2. Regularne wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.
3. Przestrzeganie postanowień Statutu.


§ 19


Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji w propagowaniu celów Stowarzyszenia.


§ 20


Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje na podstawie uroczystego nadania tytułu członka honorowego w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na podstawie zgody kandydata po uprzedniej uchwale Zarządu Stowarzyszenia.


§ 21


Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
3. orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądowym kary pozbawienia praw publicznych z powodu popełnienia zbrodni lub przestępstwa z niskich pobudek,
4. skreślenie z listy członków wspierających z powodu nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
5. śmierci członka,
6. rozwiązania Stowarzyszenia.


§ 22


Członek występujący lub wykluczony nie ma żadnych praw do majątku Stowarzyszenia i nie może żądać zwrotu wniesionych składek oraz wpisowego.


Rozdział V
Władze Stowarzyszenia


§ 23


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd


§ 24


Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Walne Zgromadzenie Członków


§ 25


1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
a. zwyczajne,
b. nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwoływanie jest przez Zarząd raz w roku.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:
a. uchwalenie programu i kierunków działalności,
b. uchwalenie regulaminów,
c. rozpatrywanie co najmniej raz w roku sprawozdań z działalności Zarządu,
d. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
f. wybór Zarządu,
g. uchwalenie Zmian Statutu Stowarzyszenia,
h. nadawanie członkostwa honorowego,
i. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych stowarzyszeń i organizacji,
j. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
k. uchwalenie wysokości składek, wpisowego i innych wpłat,
l. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
m. podejmowanie uchwał w sprawie zobowiązań powyżej wartości 10% budżetu Stowarzyszenia,
n. podejmowanie uchwał o zdobywaniu nieruchomości lub ich wydzierżawianiu na okres powyżej 3 lat,
7. O terminie walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członków na 14 dni przed ustaloną datą Zgromadzenia.
8. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
a. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i członkowie założyciele,
b. z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający lub ich przedstawiciele, członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
9. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na liczbę członków.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków zwołuje w razie potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy lub pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby Członków w ciągu najpóźniej jednego miesiąca od daty złożenia stosownego żądania.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
12. Tajne głosowanie odbywa się w sprawach personalnych lub na wniosek choćby jednego z członków.
13. Rozwiązanie Stowarzyszenia lub odwołanie Zarządu wymaga kwalifikowanej większości głosów przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.
14. Odwołanie poszczególnych członków Zarządu wymaga kwalifikowanej większości głosów przy obecności co najmniej jedna druga uprawnionych do głosowania.

ZARZĄD


§ 26


1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera 3-osobowy Zarząd oraz skarbnika.
2. W skład Zarządu wchodzą:
prezes
dwóch wiceprezesów
1. Skarbnik nie musi być członkiem Stowarzyszenia.
2. W razie odwołania, śmierci lub ustąpienia osób określonych w ust.1 uzupełnienia składu Zarządu lub powołanie Skarbnika odbywa się wg zasad ogólnych, określonych w § 24 Statutu.


§ 27


Do zakresu działania Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3. realizowanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków,
4. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
5. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
6. uchwalanie preliminarzy budżetowych i gospodarowanie posiadanymi środkami w ramach budżetu,
7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Członków,
8. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie oraz uchwalanie wniosków w sprawie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
9. zatwierdzanie umów, porozumień, itp.
10. Powoływanie komisji i zespołów roboczych,
11. Opracowywanie planów, harmonogramów i sprawozdań, dotyczących działalności Stowarzyszenia.


§ 28


1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu.
2. Uchwały Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.


§ 29


Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes przynajmniej raz na kwartał.


Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia


§ 30


Majątek Stowarzyszenia może się składać z ruchomości, nieruchomości oraz funduszów.


§ 31


Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. wpłaty z wpisowego opłacanego przez członków przystępujących do Stowarzyszenia,
3. dotacje, darowizny, zapisy,
4. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.


§ 32


Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział VII
Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 33


Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów przy obecności jedna druga uprawnionych do głosowania.


§ 34


W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia majątek uzyskany z likwidacji przeznacza się na cele zgodne z decyzją ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.


§ 35


Do likwidacji majątku Stowarzyszenia powołuje się komisję likwidacyjną, której skład uchwala Walne Zgromadzenie Członków.


§ 36


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się normy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Poprawki do Statutu wpisano do rejestru Stowarzyszenia pod nr Rej. St. 962